Over

missie

Sinds de oprichting in 2003 dient BAK als podium voor kunst, kennis en activisme. De missie van BAK is het onderzoeken van de dynamische en kritische rol van kunst in de maatschappij en het activeren van de dialoog – met en door middel van kunst als een vorm van actieve kennis – over hedendaagse urgente maatschappelijke en politieke kwesties. BAK is een plek waar verschillende groepen uit de samenleving met elkaar in gesprek kunnen komen en samenkomen op basis van een gedeelde betrokkenheid bij het navigeren naar een gezamenlijke toekomst door middel van artistieke verbeelding, intellectuele daadkracht en burgerzin. Hierbij zet BAK zich in voor het artistieke, theoretische en politieke experiment, voor leren en onderwijzen, en voor het onderzoeken van nieuwe methoden en praktijken voor samenwerking en uitwisseling.

praktijk

Kunstenaars, denkers, wetenschappers, activisten, intellectuelen, studenten, andere culturele en politieke beroepsbeoefenaars en overige geïnteresseerden komen bij BAK samen rond een zelf gekozen onderwerp, thema of urgente maatschappelijke kwestie. Op basis van onderzoek naar een dergelijk actueel onderwerp – meestal in de vorm van een langdurig denkproces met hier en daar een publieke interventie – wordt een verscheidenheid aan programma’s op het gebied van onderzoek, dialoog, onderwijs, tentoonstellingen en publicaties gerealiseerd met als doel het mobiliseren van nieuwe ideeën over het onderwerp en de verschillende betekenissen ervan vanuit diverse invalshoeken te bekijken. Deze benadering vereist een verschuiving van een puur kritische beschouwing van hoe de dingen zijn naar het opstellen van actieve proposities omtrent hoe de dingen anders zouden kunnen zijn. Tegelijkertijd wil BAK zich door middel van haar filosofie over het delen en wederzijds toegankelijk maken van kennis en kunde de gemeenschappen om zich heen stimuleren en ondersteunen om dergelijke proposities in hun eigen initiatieven op te nemen.

programma's

Deze onderzoeksprocessen worden over het algemeen geleid door een BAK Research Fellow of een activist die gedurende langere tijd een diepgaand en collectief onderzoek instelt. Dit onderzoek komt tot uiting in een reeks diverse programma’s: paneldiscussies; lezingen; workshops; onderwijsmodules in samenwerking met kunstacademies, universiteiten, scholen en andere groepen; congressen; tentoonstellingen; en publicaties (analoog en digitaal). De uiteindelijke vorm van het programma hangt af van de projectinhoudelijke behoeften en de behoeften van het publiek; hierbij worden noch tentoonstellingen noch andere vormen beschouwd als de enige uitingsvorm van de missie van BAK. Integendeel: alle programma’s worden gezien als locaties voor kritieke pedagogiek en empowerment die methodes bieden om ideeën te mobiliseren, discussies aan te zwengelen, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te moedigen en tot actie te inspireren.

locaties

Zoals de naam al zegt, is BAK een basis die met de (minimaal benodigde) intellectuele, ruimtelijke, temporele, financiële en netwerkmiddelen een bescheiden maar overtuigde fundering biedt voor de ontwikkeling van kritische ideeën voor onze tijd en voor de toekomst. BAKs thuisbasis bevindt zich zowel fysiek als conceptueel in Utrecht, een stad die zich eveneens inzet voor progressief denken en voor onderwijs, kennis en experimenteren – waarden die BAK volledig onderschrijft en in al haar activiteiten verder wil ontwikkelen. Naast deze fysieke locatie onderhoudt BAK haar programma’s ook in een actieve digitale dimensie in de vorm van een online kennisomgeving waar haar activiteiten en actieve kennis wordt ontsloten voor een mondiaal publiek. Daarnaast is er een intrinsieke on the move uitbreiding van BAKs werkterrein in de vorm van mondiale samenwerking met artistieke, activistische en educatieve instellingen in en buiten Nederland. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit het samenbrengen van artistieke, intellectuele, organisatorische, financiële, netwerk- en andere middelen als erkenning van de veranderende geopolitieke configuraties van deze tijd, waarbij gezocht wordt naar manieren om uit de kunst stammende mogelijkheden voor actieve kennis verder uit te breiden.